[edemokracia.hu]
Aktuális Rólunk Dokumentumok Pályázatok Rendezvény Linkek
eDemokrácia Műhely >> Rendezvény >> Az on-line Baja 2020. február 21.

Az on-line Baja

Egy város felfedezi magát az Interneten

Bevezető

Az Internetbe vetett hit a 2000-es évet sújtó, majd 2001-ig is elhúzódó megtorpanást figyelembe véve sokat oldódott a kezdeti eufórikus várakozásokhoz képest. A kijózanodást elsősorban a kereskedelmi internetes vállalkozások tömeges csődje, és ezzel együtt a tőzsdei "dotkom" cégek részvényárfolyamainak mélyrepülése hozta el. A nem profitorientált internetes alkalmazások fejlődését mindezek a fejlemények kevésbé érintették. Mivel a közigazgatás különböző szintjén elhelyezkedő szervezetek lassabban és megfontoltabban kezdik kihasználni a világháló lehetőségeit, ezen a területen nem is volt szükség az előreszaladt kereskedelmi Internet-vállalkozásokat sújtó kijózanító pofonra.

Az e-demokrácia és e-kormányzat lassabb, de talán szervesebb fejlődési folyamata egyre több szakember figyelmét vonja ezekre a területekre világszerte. Elemzések sora készül, amelyek legfőbb célja, hogy az Internet előtti időkben született politikai elméleteket, kategóriákat hozzáigazítsák az Internet által kialakított új körülményekhez. A külföldi politológiai szakirodalom az elméletek újraértelmezésén túl igyekszik esettanulmányokon keresztül, empirikus úton is feltárni az on-line politizálás zsenge világát. Ezek a tanulmányok rendszerint olyan kisebb közösségek elektronikus közéleti tevékenységét elemzik, amelyek valamely sajátos, helyi körülmény kapcsán kiemelkedő mértékben, az átlagoshoz képest némileg előresietve alkalmazzák ezt az új médiumot. Ilyen tanulmányok olvashatók többek között Amsterdamról, Berlinről, Santa Monicaról (Tambini, Damian 1998).

Hasonló munkák Közép- vagy Kelet-Európában eddig nem születtek. Bár teljesen nyilvánvaló, hogy az informatika és elsősorban az informatikai infrastruktúra terén ez a régió relatív elmaradottságot mutat az Egyesült Államokhoz és Nyugat-Európához képest, a korlátozott adottságokkal élve itt is lehet kiemelkedően aktív internetes politikai közéletet gyakorló közösségeket találni. Ezek tanulmányozásával alkalom nyílik a szakirodalomban mutatkozó területi hiányosság részleges pótlására. Erre már csak azért is szükség lenne, mivel a világ politológus társadalma az elmúlt tíz évben a rendszerváltás megfigyelése végett megkülönbözetett figyelemmel követte a volt szocialista országok átalakulását, és a tranzitológia a politikatudományon belül az egyik vezető területté vált. Méltatlan lenne, ha a demokratikus konszolidáció lezajlásával az érdeklődés új homlokterét képviselő elektronikus politizálás kapcsán megfeledkeznénk erről a régióról.

Tanulmányom témájául így egy olyan magyar kisvárost választottam, amelynek internetes aktivitásáról a város határain kívül is sokan tudomást szerezhettek. Kutatásom objektivitására viszonylagos garanciát ígér, hogy a kiemelkedő on-line aktivitáson kívül számomra semmilyen más szempont nem indokolta Baja kiválasztását, gyakorlatilag teljesen idegenként és kívülállóként fogtam bele a kutatásba. A város on-line aktivitás szempontjából magyar viszonylatban jelentős, ám azt már most tisztázni szükséges: nem hasonlítható a fent említett külföldi példákhoz. A résztvevők száma szerény, és a város vezetése sem teljes mértékben elkötelezett az új technológiák kapcsán. Mégis számtalan tényező alkalmassá teszi ezt az esetet arra, hogy az embrionális állapotban lévo on-line közélettel kapcsolatos alapvető kérdésekre választ keressünk:
  • Melyek azok a tényezők, amelyek hozzájárultak Baja kiemelkedő internetes politikai aktivitásához?
  • Mik azok a potenciális konfliktusok, amelyek a fejlődés korai stádiumában megjelennek, mik a szemben álló csoportok érvei, és hogyan hozhatók ezek összhangba?
  • Hogyan tudja az on-line politizáló közösség befolyásolni a helyi döntéshozatalt?
  • Milyen jövőbeni lehetőségek adódnak a jelenlegi nehézségek leküzdésére, és egy olyan rendszer létrehozására, amely növelheti a résztvevők számát?
A kérdések megválaszolásához munkám első részében rövid elméleti áttekintést nyújtok az e-demokrácia és az e-kormányzat általános ismérveiről. Ezt követően röviden ismertetem a Bajai eset sajátosságait, leírva azokat a főbb csomópontokat, amelyek ismertté és elismertté tették a város on-line aktivitását. Végül elemzést készítek, amelyben felhasználva a Baján végzett empirikus adatfelvétel tanulságait megkísérelek válaszolni a fent megfogalmazott kérdésekre.

Kutatásom módszertanát tekintve legfőbb forrásaim három pillért alkottak: az első az Interneten rendelkezésre álló számtalan Baját érintő forrás, maguk az elemzett oldalak, és számos kapcsolódó tartalom. Másodsorban a helyszínen készítettem adatfelvételt sok érintett személlyel lefolytatott mélyinterjú formájában. Harmadszor minden egyéb olyan szekunder forrást, főképp Baját érintő statisztikát igyekeztem felkutatni, amelyek lényeges információval szolgálhattak munkámhoz. Az így összegyűlt adatokból elsősorban kvalitatív elemzéssel igyekeztem következtetéseket levonni, és a kérdéseimre választ keresni. Az adatfelvételt 2001. április végével zártam le.

Következő

Rendezvény
Túl sok a "süti"
Az on-line Baja
E-mail és SMS a 2002-es választási kampányban
Bevezető
Elméleti vázlat az e-demokráciáról és az a e-kormányzásról
A bajai eset bemutatása
Az esettanulmány legfontosabb következtetései
Összefoglalás
Források és Interjúk

Nyomtatható változat
E-mail
Sitemap

faa©design